ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA


ESSAY AUTUMN WINTER 2015 / AW15 / FASHION BRAND - DESIGN LABEL / TOKYO JAPAN / DESIGNER RYUSUKE KASE HIROHIDE TAKEI / STYLING KENTARO HIGAKI / PHOTOGRAPHY YUICHIRO NODA

ESSAY AUTUMN/WINTER 2015

SPECIAL THANKS

EDWINA.H & TEAM(SONOKO, YOSHIAKI, MEIRI)

MASANORI.T

SATOSHI.Y, TETSUYA.Y, IPPEI.A

KENTARO.H, YUICHIRO.N, RUMI.H

YUSUKE.I

CHIAKI.K

KAZUHISA.K

NAOAKI.K__________

WWW.THESSAY.COM

MAIL@THESSAY.COM© 2015 ESSAY